Rūšiuok!

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine ir programėle.

Duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra LPF Dinozauras (juridinio asmens kodas
304232426 , adresas Ežero 68-21, Šiauliai, telefonas +370 605 88203, paštas lpfdinozauras@gmail.com). 

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje, naudojantis mobiliąja programėle, vykdant komunikaciją su mūsų Įstaiga ir kitokiu būdu pateikiant asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente. 

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: (i) dalyvavimą buitinių atliekų rušiavimo skatinimo akcijoje „Rūšiuoju – apie ateitį galvoju “ (ii) skundų, paklausimų ar užsakymų administravimą; (iii) komunikacija elektroniniu paštu; (iv) sutarčių sudarymas ir vykdymas. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais Įstaigos tvarkomiems asmens duomenims.

Dalyvavimas akcijoje “Rūšiuoju – apie ateitį galvoju”

Programėlė “Rūšiuok!” yra skirta supažindinti su rūšiavimo taisyklėmis ir gali būti naudojama neperduodant mums jokių duomenų (t.y. ji jokių duomenų nerenka).

Sužaidę programėlėje esantį rūšiavimo žaidimą būsite paklausti ar norite paskelbti jūsų rezultatus ir laimėti prizus. Jei išreikšite savo valią dalyvauti mūsų akcijoje „Rūšiuoju – apie ateitį galvoju“, būsite paprašyti nurodyti savo slapyvardį (angl. nickname) ir kaip su jumis galima būtų susiekti (
elektroninio pašto adresą arba telefoną arba kokią nors litą elektroninio ryšio priemonę). Savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ar telefoną bus naudojami tik tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis būtų galima administruoti loteriją bei Jums pateikti informaciją apie laimėjimą ir/arba perduoti prizą.

Jūsų asmens duomenys akcijos administravimo tikslu bus tvarkomi 3 mėnesius nuo Jūsų duomenų pateikimo.
Siekiant įgyvendinti savo teisę „būti pamirštam“, Jūs turite teisę kreiptis į Įstaigą tel. +370 605 88203 arba el. paštu: 
lpfdinozauras@gmail.com.

Skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas

Jeigu Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį, kai šie duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti. Įprastai toks laikotarpis neviršija 1 metų. 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu pateikti duomenis, tačiau, tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, esant galimybei kilti ginčui ar jam kilus) skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Komunikacija elektroniniu paštu 

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės. 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. 

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose. 

Sutarčių sudarymas ir vykdymas 

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite sudarydamas sutartį, taip pat tuos duomenis, kuriuose gausime Jums vykdant sutartį. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir sudaryti su Jumis sutarties. 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas. 

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams 

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams 

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

  • IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;
  • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;
  • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės? 

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
  • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas 

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. 

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. 

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. 

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktiniais duomenimis: lpfdinozauras@gmail.com arba pateikti/atsiųsti Įstaigos adresu, nurodytu šios politikos pradžioje.